பிரதிப் பிரதம செயலாளர்


SAS 2

திருமதி. ஆர். யூ. ஜலீல்

ஆளணி மற்றும் பயிற்சி
கன்னியா வீதி
வரோதய நகர்
திருகோணமலை
Tel : 026-2050603
Fax : 026-2050604
Email : hrd@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.R.சண்முகதாசன்

 

Tel   : 026-2050604
Mob  : 077-8766602

OrgChart

Performance Report

MIS Carder

RTI 1


Information Officer

Mr.R.Shanmugathasan

Tel   : 077-8766602


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Comments

Visitors

E1S 23 07 2020Training Programme on 'Art of Fogging techniques to compact dengue ' was conducted for PHI, PHFO, SMO, SKS of Trincomalee RDHS by PDHS,EP with the sponsorship of DCS(P&T) on 23.07.2020 at Provincial Health Training Centre.

மேலும் படிக்க ...

E1S 16 07 2020Training Programme on 'Art of Fogging techniques to compact dengue ' was conducted for PHI, PHFO, SMO, SKS of Kalmunai RDHS by PDHS,EP with the sponsorship of DCS(P&T) on 16.07.2020 at Provincial Health Training Centre.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC