பிரதம சட்ட அதிகாரி


திரு டி.ஏ.என். வீரசேகர

 சட்ட பிரிவு

உட் துறைமுக வீதி

திருகோணமலை
Tel : 026-2223586
Fax : 026-2223578
Email : legalunitep@gmail.com

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.கஃபீலா அனஸ்

 

Mob  : 077-2415052

OrgChart

Performance Report

RTI 1


Information Officer

Mrs.Kafeela Anas

Tel   : 077-2415052


Report - 2019


Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC