பிரதம சட்ட அதிகாரி


திரு டி.ஏ.என். வீரசேகர

 சட்ட பிரிவு

உட் துறைமுக வீதி

திருகோணமலை
Tel : 026-2223586
Fax : 026-2223578
Email : legalunitep@gmail.com

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.கஃபீலா அனஸ்

 

Mob  : 077-2415052

OrgChart

Performance Report

RTI 1


Information Officer

Mrs.M.M. Sithy Roshika

Tel   : 026 - 22223586

Mob   : 077-2415052


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC