பணிப்பாளர்


PD MDTU 2020 2

செல்வி.எம்.எம். ஹலீதா

முகாமைத்துவ அபிவிருத்திப் பயிற்சி பிரிவு

பண்ணை வீதி
உப்புவெளி
திருகோணமலை
Tel : 026-2220618
Fax : 026-2220617
Email: mdtd@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


V.ராஜசேகர்

 

Tel   : 026-2222615

OrgChart

Performance Report

training system

Training Calendar

Training Prospectus 2020 2

RTI 1


Information Officer

V.Rajasekar

Tel   : 026-2222615


Report - 2019


Visitors

E1S 08 03 2018

Two days training Programme on Disciplinary procedure and financial regulations was conducted by MDTU for Sinhala medium Agriculture Instructors from 8 - 9 March 2018 at, DDA Office, Ampara. Mr.M.G.W.Kumararathna , Accountant, Mr.DH.Priyantha, Pradeshya Sabha Secretary were served as the Resource Persons of this training Programme.

 

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC