பிரதிப் பிரதம செயலாளர் - திட்டமிடல்


DCS P

திரு.என்.தமிழ்ச்செல்வன்

மாகாண திட்டமிடல் செயலகம்
கன்னியா வீதி
வரோதய நகர்
திருகோணமலை

 Tel : 026-2224013

Mob : 077-6078764
Fax : 026-2221012

 e-mail: planning@ep.gov.lk

 

தகவல் அதிகாரி


திரு.S.H.M. பசூர்

 

Tel   : 026:2050614

ConAIP1

OrgChart

Performance Report

AdminReport

MIS & Databases (Planning)

ConAIP1

DDRP

DevActHonMembers2

Documents

Trincomalee District Master Plan
Performance Report - 2020 n blink
Citizen Charter1
Line Ministry Programme
Provincial Action Framework
Vistas of Prosperity and Splendour
Provincial Action Plan on
Vistas of Prosperity & Splendour
Information of Provincial Council

RTI 1


Information Officer

Mr.S.H.M.Basoor

Tel   : 026-2050614


Report - 2019


Comments

Visitors

 Annual Implementation Programme
Annual Implementation Programme
Final Report Summary of Fund Allocation
2021 PSDG & CBG
2020 PSDG CBG PSDG & CBG
2019 PSDG CBG PSDG & CBG
2018 PSDG CBG PSDG & CBG
2017 PSDG CBG PSDG & CBG
2016 PSDG CBG PSDG & CBG
2015 PSDG CBG PSDG & CBG
2014 PSDG CBG  
2013 PSDG CBG  
  Approved Annual Implementation Programme - 2021 PSDG | CBG
  Approved Annual Implementation Programme - 2020 PSDG | CBG

 

Guidelines & Formats
S. No. Title Details
1. Project Proposal - EPC Document
2. Project Concept Paper - ERD Document
3. Project Concept Format Filling Guidelines -ERD Document
4. Memorandum for Provincial Planning Committee Document
5. Project Submition Format- DNP Document
6. Project Submission Format & Operational Manual - DNP Document
7. Guidelines for Preparation of the Provincial Annual Development Plan - 2018 Document
8. Guideline for Preparation of Effective Annual Development Programmes of Eastern Provincial Council Document

 

Regular Meetings Provincial Planning Secretariat, EPC 
Name of the Meeting Date Place of Meeting Chaired By
Unit Meeting    1st Week of Every Month   Unit Head of Units
Staff Meeting Fortnightly (Tuesday of 1st and 3rd Week)   PPS Conference Hall DCS (P)
Provincial Planning Committee Meeting 2nd week of every quarter   Conference Hall, EPC,                          Varothayanagar Chief Secretary  n blink
  - Minutes
Provincial Development Forum     18th June 2019
    24th June 2019
    25th June 2019
  Trincomalee
  Batticaloa
  Ampara

Hon. Governor

E1M1 10 08 2021

The 1st Provincial Planning Committee Meeting (PPC) of EPC for the year 2021 was chaired by the Chief Secretary Mr.Thusitha P.Wanigasinghe on 10th August 2021 at 9.00 a.m. at the EPC Conference Hall, Varothayanagar, Trincomalee.

மேலும் படிக்க ...

E1S 16 03 2021

A team comprising of the Chairman & the member, Secretary and other senior officials of the Finance Commission along with a representative of Department of National Budget visited EPC,Trincomalee and reviewed the proposals of the Annual Implementation Programme-2021 of the EPC on 16.03.2021 at the Conference Hall of the Chief Secretary’ Secretariat, Trincomalee.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC