தலைவர்


திரு. எஸ்.டி.சி நிலங்கா

வீதி போக்குவரத்து அதிகார சபை,
உவர் மலை
திருகோணமலை.
Tel: 026 2225727
Fax: 026 2226793
Email : transport@ep.gov.lk

பணிப்பாளர்


DG Transport 2020

திரு.W.M.H.உதயகுமார

வீதி போக்குவரத்து அதிகார சபை,
உவர் மலை,
திருகோணமலை
Tel: 026 4925479
Fax: 026 2226793
Email : transport@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.B.M.பிரேமசிறி

 

Tel   : 026-2225708

OrgChart

Performance Report

RTI 1


Information Officer

Mr.B.M.Pemasiri

Tel   : 026-2225708


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Comments Final1

Visitors

3Opening of the Ampara District Office New Building of the Eastern Province Road Passengers Transport Authority on 1st of January 2021, Lead By Chairman Transport Authority.

 

மேலும் படிக்க ...

E1S 24 07 2020A meeting on Re-routing of bus services and development of bus halts was held on 24-07-2020 at Eastern Province Road Passengers Transport Authority, Head Office.

ERPTA officers and SLTB officers agreed to provide city bus services and the bus fare will be informed soon after the discussions with the operators.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

loker situbondo